درباره وبلاگ

به وبلاگـــــــــــم خوشاومدین.

امیدوارم لحضات خوب داشته باشین!!

☻کپی آزاد☺

با تشکر: admin

$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$
$$_________________________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_________$$$$$$__________$$
$$_______$$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$____$$$$$_______$$$$$____$$
$$__$$$$$$$$$___$$$$$$$$$__$$
$$_$$$$$$$$$$$_$$$$$$$$$$$_$$
$$_$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$_$$
$$__$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$__$$
$$____$$$$$$$$$$$$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________$$$$$$$_________$$
$$__________$$$$$__________$$
$$___________$$$___________$$
$$____________$____________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$_$$$$$$$$$_____$$$$$$$$$_$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$_________$$$$$___$$
$$___$$$$$$_______$$$$$$___$$
$$____$$$$$$_____$$$$$$____$$
$$______$$$$$$$$$$$$$______$$
$$________$$$$$$$$$________$$
$$_________________________$$
$$_________________________$$
$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$$


________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
________________@@@@@_______
__@@@@@@@@@@@@@@_______
__@@@@@@@@@@@@@@_______
_______________________________
_________@@@@@@@___________
_____@@@@@@@@@@@_________
___@@@@@______@@@@@_______
__@@@@@_________@@@@@_____
_@@@@@___________@@@@@____
_@@@@@___________@@@@@____
_@@@@@___________@@@@@____
__@@@@@_________@@@@@_____
___@@@@@______@@@@@_______
______@@@@@@@@@@@________
_________@@@@@@@____________
________________________________
__@@@@@____________@@@@@__
___@@@@@__________@@@@@___
____@@@@@________@@@@@____
_____@@@@@______@@@@@_____
______@@@@@____@@@@@______
_______@@@@@__@@@@@_______
________@@@@@@@@@@________
_________@@@@@@@@@________
__________@@@@@@@@_________
___________@@@@@@@_________
____________@@@@@@__________
_______________________________
____@@@@@@@@@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
_________________@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@______
____@@@@@@@@@@@@@

´´´´¶¶¶¶¶¶´´´´´´¶¶¶¶¶¶
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶´
´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´¶¶¶¶¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´¶¶¶¶
´´´´´´´´´´´´¶¶


.♥
..♥
....♥
......♥.........♥...♥
........♥....♥..........♥
..........♥...............♥
........♥..♥.............♥
.......♥......♥.........♥
.....♥...........♥...♥
...♥
..♥
.♥
.♥
..♥
...♥
.....♥
.......♥.........♥...♥
........♥....♥..........♥
..........♥...............♥
........♥..♥.............♥
.......♥......♥.........♥
.....♥...........♥...♥
....♥
...♥
..♥
.♥
.♥
...♥
.....♥
.......♥.........♥...♥
........♥....♥..........♥
..........♥...............♥
........♥..♥.............♥
.......♥......♥.........♥
.....♥...........♥...♥
....♥
...♥
..♥
.♥
.♥
..♥
....♥
......♥.........♥...♥
........♥....♥..........♥
..........♥...............♥
........♥..♥.............♥
.......♥......♥.........♥
.....♥...........♥...♥
....♥
..♥
.♥
.♥
..♥
....♥
......♥.........♥...♥
........♥....♥..........♥
..........♥...............♥
........♥..♥.............♥
.......♥......♥.........♥
.....♥...........♥...♥
...♥
..♥
.♥
.♥
..♥
...♥
.....♥
.......♥.........♥...♥
........♥....♥..........♥
..........♥...............♥
........♥..♥.............♥
.......♥......♥.........♥
.....♥...........♥...♥
....♥
...♥
..♥
.♥
.♥
...♥
.....♥
.......♥.........♥...♥
........♥....♥..........♥
..........♥...............♥
........♥..♥.............♥
.......♥......♥.........♥
.....♥...........♥...♥
....♥
...♥
..♥
.♥
.♥
..♥
....♥
......♥.........♥...♥
........♥....♥..........♥
..........♥...............♥
........♥..♥.............♥
.......♥......♥.........♥
.....♥...........♥...♥
....♥
...♥
...♥
......♥
........♥
..........♥
.............♥
................♥
...................♥
......................♥
.........................♥
...........................♥
..............................♥
.................................♥
...................................♥
.....................................♥
......................................♥
.......................................♥
.......................................♥
......................................♥
....................................♥
.................................♥
..............................♥
...........................♥
.......................♥
...................♥
...............♥
............♥
.........♥
......♥
....♥
..♥
.♥
..♥
....♥
.......♥
..........♥
...............♥
...................♥
........................♥
...........................♥
.............................♥
..............................♥
.............................♥
...........................♥
........................♥
....................♥
................♥
.............♥
..........♥
........♥
......♥
....♥
..♥
.♥
..♥
...♥
....♥
......♥
........♥
..........♥
.............♥
................♥
...................♥
.......................♥
..........................♥
.............................♥
................................♥
...................................♥
......................................♥
.........................................♥
............................................♥
..............................................♥
...............................................♥
................................................♥
..♥...........................................♥
....♥.......................................♥
.......♥.................................♥
...........♥..........................♥
..............♥...................♥
.................♥............♥
.....................♥...♥
........................♥
..........................♥
............................♥
..............................♥
................................♥
...............................♥
عشق…………………………♥
………عشق.……………….♥
……………عشق.....…….♥
………عشق……………..♥
…عشق..……………….♥
عشق..…...………….♥
……………………….♥
…………………….♥
………………….♥
………………♥
………….♥
………♥
……♥
…..♥
……♥………………….♥…♥
……….♥………….♥…………♥
…………..♥…..♥………………♥
……………….♥………………..♥
…………….♥……♥…………..♥
…………..♥………….♥….♥
………….♥
………..♥
……….♥
………♥
………♥
……….♥
…………..♥
……………….♥
……………………..♥
………………………….♥
……♥ دو دل ♥........…♥
……………………………♥
…………………………♥
…………………….♥
………………♥
………….♥
…….♥
…♥
.♥………………………..♥….♥
♥……………………..♥………..♥
.♥………………….♥…………….♥
..♥……………….♥………………♥
…♥………………………………♥
.…..♥………………………..♥
……..♥…………………….♥
………..♥……………….♥
…………..♥…………..♥
………………♥…….♥
…………………♥..♥
I Love you.
.I Love you
.I Love you.
...I Love you...
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
..I Love you..
...I Love you...
....I Love you....
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
...I Love you...
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
..I Love you..
...I Love you...
....I Love you....
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
I Love yo
.I Love you
.I Love you.
...I Love you...
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
I Love you.
.I Love you
.I Love you.
...I Love you...
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
..I Love you..
...I Love you...
....I Love you....
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
...I Love you...
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
..I Love you..
...I Love you...
....I Love you....
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
I Love yo
.I Love you
.I Love you.
...I Love you...
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
I Love you.
.I Love you
.I Love you.
...I Love you...
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
..I Love you..
...I Love you...
....I Love you....
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
...I Love you...
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
..I Love you..
...I Love you...
....I Love you....
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
I Love yo
.I Love you
.I Love you.
...I Love you...
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
I Love you.
.I Love you
.I Love you.
...I Love you...
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
..I Love you..
...I Love you...
....I Love you....
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
.I Love you.
...I Love you...
.....I Love you.....
......I Love you......
.......I Love you.......
........I Love you........
........I Love you........
........I Love you........
.......I Love you.......
......I Love you......
.....I Love you.....
....I Love you....
...I Love you...
..I Love you..
.I Love you.

,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…...…,•’``’•,•’``’•,♥
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`♥
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’

,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’

,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’

,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
,•’``’•,•’``’•,.
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•......’
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…..............…,•’``’•,•’``’•,
...........…...…’•,`’•,*,•’`,•’
..............……....`’•,,•’`
…...…,•’``’•,•’``’•,
…...…’•,`’•,*,•’`,•’
...……....`’•,,•’`
,•’``’•,•’``’•,
’•,`’•,*,•’`,•’
.....`’•,,•’پیوند روزانه

امکانات


روم


Google

در اين وبلاگ
در كل اينترنت
Online User


مشاهده صفحه
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:دوشنبه هشتم مهر 1392
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:جمعه بیست و دوم شهریور 1392


به وبلاگــــــــــــــم خوشامدید
!!!

برای دیدن مطالب بیشتر به ادامه مطلب ها مراجعه کنید!!!!
 ♥ نظـــــر یادتون نره ها ♥


ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:چهارشنبه سی ام بهمن 1392

تجربه را تجربه کردن خطاست!!

ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:جمعه چهارم بهمن 1392
به کسی که دوستش داری بگو که چقدر بهش علاقه داری
و چقدر در زندگی براش ارزش قائل هستی
چون زمانی که از دستش بدی
مهم نیست که چقدر بلند فریاد بزنی
اون دیگر صدایت را نخواهد شنید 

ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:جمعه چهارم بهمن 1392
و من اینو می دونستم

وقتی سر کلاس درس نشسته بودم 

تمام حواسم

 متوجه دختری بود که کنار دستم نشسته بود

 و اون منو “داداشی” صدا می کرد .

ُ

ادامه مطلب »
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:جمعه چهارم بهمن 1392

سردش بود...


دلم ♥ را برایش سوزاندم...!


گرمش که شد، با خاکسترش نوشت

 

" خداحافظ "


ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:جمعه چهارم بهمن 1392

پیش از ازدوج  ......


پسر : آره . خیلی انتظار برام سخت بود   .


دختر : می خوای ترکت کنم ؟


پسر : نه ! حتی فکرشم نکن .


دختر : دوستم داری ؟

ُ

ادامه مطلب »
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:جمعه چهارم بهمن 1392


اين يک داستان واقعي است که در ژاپن اتفاق افتاده.
شخصي ديوار خانه اش را براي نوسازي خراب مي کرد. خانه هاي ژاپني داراي فضايي خالي بين ديوارهاي چوبي هستند. اين شخص در حين خراب کردن ديوار ...

ُ

ادامه مطلب »
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه بیست و نهم دی 1392

پسر به دختر گفت اگه یه روزی به قلب احتیاج داشته باشی

اولین نفری هستم که میام تا قلبمو با تمام وجودم تقدیمت کنم.

دختر لبخندی زد و گفت ممنونم

تا اینکه...

ُ

ادامه مطلب »
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه بیست و نهم دی 1392پسری به دختری که تازه باهاش دوست شده بود میگه:امروز وقت داری بیایی خونمون؟دختر:مامانم نمیزاره با چه بهونه ای بیام؟بقیه ادامه مطلب ...

ُ

ادامه مطلب »
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه بیست و نهم دی 1392
دخترک وپسرهردوباهم خيلي خوب بودن

اوناهرروزبه پارک ميرفتندوخوشحال بودن

اوناانگارتوي يه دنياي ديگه اي به سرميبردند

اصلابه اطراف خودشون توجهي نميکردندو 


فقط به خودشون فکرميکردندتا اينکه.......

 
ُ

ادامه مطلب »
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه بیست و نهم دی 1392

يک روز يک پسر و دختر جوان 

دست در دست هم از خياباني عبور ميکردند 


جلوي ويترين يک مغازه مي ايستند 


دختر:واي چه پالتوي زيبايي 


پسر: عزيزم بيا بريم تو بپوش ببين دوست داري؟
 

بقیه ادامه مطلب ...

ُ

ادامه مطلب »
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه بیست و نهم دی 1392
دختر، از دوستت دارم گفتنهاي هر شب

پسره خسته شده بود...


يک شب وقتي اس ام اس امد بدون آن که آنرا بازکند

موبايل را گذاشت زير بالشش و خوابيد!

بقیه ادامه مطلب ...
ُ

ادامه مطلب »
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:جمعه سوم آبان 1392
بدترین قسمت زندگی؛ انتظار کشیدن است 

اما ... بهترین قسمت زندگی
 
داشتن کسی است که 
 
ارزش انتظار کشیدن داشته باشد


ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:دوشنبه بیست و نهم مهر 1392
دختر : عشقم شرط بندی کنیم؟؟؟

پسر : باشه خانومم ... بکنیم ...

دختر :  تو نمی تونی24 ساعت بدون من بمونی؟ ...
بقیه داستان ادامه مطلب...
ُ

ادامه مطلب »
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:دوشنبه هشتم مهر 1392
هیچوقت

با کسی که دوسش داری قهر نکن

چون،

بی تو زندگی کردن را

یاد میگیرد...!

ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:دوشنبه هشتم مهر 1392
گاه دلم میگیرد...

گاه زندگی سختـــــــ♥ میشود

گاه تنها،تنهایی ارامشــــــ♥ می دهد..

گاه گذشته اذیتمـــــ♥ میکند...

این گاه ها،گاه روزو شبــــــ♥ من میشوند...

انوقت بغضـــــ♥ گلویم را میگیرد...!

درست مثل همین روزها....

ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:دوشنبه هشتم مهر 1392

خوابم نمی برد...

به همه چیز فکر کرده ام ...

بیشتر به " تــــــــو "

تویی که میدانم خوابی ...

قبل از بسته شدن چشم هایت،

به همه چیز فکر کرده ای;

جز من ...

ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:دوشنبه هشتم مهر 1392


دیشب وقتی ان پیام "دوستت دارم" به دستم رسید،

در جایی دور از این اتاق،این شهر و این آسمان بودم...

درست موقع نوشتن"من بیشتر" بود

که پیام دیگری آمد:

"اشتباه شد"...

ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:دوشنبه هشتم مهر 1392

"یاد تو "

حس قشنگی ست

که در "دل" دارم

چه تو باشی; چه نباشی

نگهش میدارم...

ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:دوشنبه هشتم مهر 1392

بودنت را دوست دارم

وقتی پنجه در کمرم حلقه میکنی

به اغوشت مرا سفت میفشاری

و وادارم میکنی

که به هیچ کس فکر نکنم

جز  تـــــ♥ـــو

ُ

ادامه مطلب »
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه هفتم مهر 1392

تلخ است ،

همه فکر کنند سرت شلوغ است ،

و تنها خودت بدانی چقدر

 تنـــهایی ...


ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه هفتم مهر 1392
حرف دلم و تنهاییم


              اگه کسی تمایل به شنیدنشون داره میتونه تو ادامه مطلب بخونه

ُ

ادامه مطلب »
:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه هفتم مهر 1392


پسر دختر زیبایی را دید.شیفتش شد.

                                    چندساعتی باهم توخیابون قدم میزدن

                                                         که یهویه بنزگرون قیمت جلوی پاشون ترمززد. دختره ب پسره گفت:

                 خوشگذشت ولی نمیتونم همیشه پیاده راه برم بای.

                                                                     نشست توی ماشین راننده بهش گفت:

خانم ببخشیدمن راننده این اقاهستم لطفأ پیاده شید...

ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه هفتم مهر 1392


اگه خوبه زندگیمون *****اگه دنیامون سفیده

**** خدا با دستای گرمش عشقمون رو افریده ****

اگه راحتم کنارت ****** اگه ارووم میشم

چون فقط با تو عشقم *** میشه راحت زندگی کرد

ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه هفتم مهر 1392
آدم نمیشوم...

لبخندت خرم میکند...

ودوریت سگم..

ولی..

من میروم..

تومیمانی بادنیایی ازخاطرات...
راستی انروز راکه دلداده ات شده بودم یادت هست؟؟؟

از انجابه بعدش را پاک کن...

نگران من هم نباش...

اگربروم باز هم دلم پیش توست...

گفتم که...

من ادم نمــــــــــــــــــــــــی شوم...

ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه هفتم مهر 1392

تو اسمون منی من ستاره های تو

تو دنیای منی من رویای زیبای تو

تو دریای منی من ساحل تو

تو زیباترین هدیه ی منی 

من بهترین بهانه ی تو

ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه هفتم مهر 1392


تو روخواستن قشنگ بود عین یه رویای زیبا

درست مثل رسیدن به تموم ارزوهای دنیا

تورو خواستن مثل یه بهونه واسه زندگی بود

  مثل یه عشق واقعی مثل خوشبختی محض بود

ُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه هفتم مهر 1392

تو نباشی عاشقی حتی دروغه

سر غم و غصه ها شلوغه

تو نباشی دل اسمون میگیره

تموم دلخوشی های دنیا یه شبه میمیرهُ

:. نویسنده : ♥ دو دل ♥ :. تاریخ انتشار:یکشنبه هفتم مهر 1392

دلتنگ اون بارونیم که من و تو زیرش حرف میزدیم

چه عاشقانه دست به دست هم قدم میزدیم

چه قشنگ بود قدم زدن با تو زیر بارون تو خیابون

که حتی از اون بالا لبخند میزدن ابر ها برامون

ُ

صفحات دیگر : 1- 2- 3- 4- 5- 6- 7- 8- 9- 10- 11- 12- 13- 14- 15- 16